Skip to main content

PRIVACY & COOKIEBELEID
Geupdatet op 14 September 2021

1. Partijen en voorwerp

 

productarchives.net
Ondernemingsnummer: BE0773 462 063
Pater Adonsstraat 5
3500, Hasselt
België

Voor alle vragen of suggesties kan je ons bereiken op het email adres info@productarchives.net, indien je zelf niet over een email adres beschikt kan je altijd gebruik maken van ons contactformulier.

———–

E-Mail: info@productarchives.net

productarchives.net stelt dit Privacy beleid vast dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te
informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://gezondluchtje.nl, en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door productarchives.net.

De term “Gebruiker‘ verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de
Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt productarchives.net alle technische,
juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens
van de Gebruikers. productarchives.net verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens (hierna de ‘Wet“) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van  Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR’; hierna de
Verordening“).

productarchives.net is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de
gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer’). In
voorkomend geval verbindt productarchives.net zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende
garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van
persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De
verwerking van deze gegevens door productarchives.net, in zijn hoedanigheid van
Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van productarchives.net opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door productarchives.net, in overeenstemming met de hieronder
vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

Onze website maakt niet gebruik van Google Analytics. Er worden zo goed als geen gegevens opgeslagen buiten de gegevens die je invoert bij het plaatsen van een reactie of als je een email stuurt via de contactpagina. De beveiligingssoftware op deze website monitort verdachte gedragingen zoals verdachte logins en andere onnatuurlijke gedragingen. De beveiligingssoftware houdt om deze reden het IP adres bij zodat we enig idee hebben vanwaar deze onethische gedragingen voortkomen. Als wij merken dat een IP adres op een onnatuurlijke manier toegang probeert te verschaffen tot het administratief gedeelte van deze website, dan hebben wij het recht om dit IP adres permanent te bannen.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van
persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

Wanneer je https://gezondluchtje.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens
zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser
waarmee je surft, en de pagina’s die je binnen onze website bezoekt.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, productarchives.net de
volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

Bij reacties op artikels en producten kan het zijn dat jou naam vertoont word die jij hebt opgegeven.
Verder wordt ook het email adres bewaard als jij deze ingeeft, maar deze is anoniem en zal nooit
publiekelijk vertoont worden op onze website. We houden voor de rest geen gegevens bij, het is ook
niet mogelijk om in te loggen op onze website aangezien deze website als enigste doel heeft
informatie te verstrekken aan de eindgebruiker.

productarchives.net verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de
voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

 

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke,
geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met productarchives.net. Elke overeenkomst die productarchives.net en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit
Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en
verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door productarchives.net, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de
toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming
onverlet.

 

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 1 Jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers,
verwerkers of leveranciers van productarchives.net voor zover adequate garanties worden geboden voor
de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met productarchives.net voor het op de
markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van productarchives.net, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt
de inhoud van dit Privacybeleid na. productarchives.net zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de
beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en
uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

 

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het
volgende adres: info@productarchives.net

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert productarchives.net het recht van de
Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze
persoonsgegevens en de volgende informatie:

 • De betrokken categorieën persoonsgegevens.
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden
  verstrekt.
 • In geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de
  passende of geschikte waarborgen.
 • Indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk
  is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld.
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in
  artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante
  informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een
  dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve
kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de
gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

productarchives.net garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de
Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan
vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de
aanvraag kan worden gericht aan productarchives.net.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan
wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De
verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de
betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig
mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond
van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend
met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische
maatregelen. Om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens
verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken
heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te
wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

 • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het
  recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van
  algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de
  verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren.
 • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking
elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van
persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk
blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene
informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

 

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan
wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van productarchives.net hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en
machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat productarchives.net dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid,
heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere
verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te
wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van
algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

Het recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van
gegevens door productarchives.net. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal productarchives.net geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor
dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op
dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de
persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn
persoonsgegevens door productarchives.net, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
Voor Nederland: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

In België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk
om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene principes

Een ‘Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst
bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie productarchives.net samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door productarchives.net zijn noodzakelijk voor de goede
werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

 

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies
zoals beschreven in dit artikel.

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door productarchives.net op de Site:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie
  van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te
  vergemakkelijken;
 • Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en
  worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen.
  Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de
  Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn
  voor de Gebruiker. Ze maken het productarchives.net ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te
  identificeren en te corrigeren;
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde
  ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
 • Tracking cookies: productarchives.net maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om
  de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te
  produceren. Deze statistieken maken het productarchives.net mogelijk om de Site te verbeteren.
  Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres:
  http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de
harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

30 Dagen. In de meeste gevallen worden geen cookies geladen bij het betreden van deze website,
tenzij cookies van derden zoals bijvoorbeeld een YouTube filmpje dat geladen wordt, maar hier
kunnen wij niet verantwoordelijk voor gehouden aangezien deze bronnen geladen worden vanaf een
externe website.

d. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig
beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de
browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo
beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal
functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen
via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://supportgoogle.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij
uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website:
http://tools.google.com/dIpage/gaoptout

Op onze website zijn de volgende cookies geinstalleerd die enkel voor een betere gebruikerservaring zorgen rechtstreeks op de website zelf:

allow_cookie   ====> pop waarmee u akkoord gaat dat er cookies kunnen geladen worden op deze website _GRECAPTCHA ====> enkel om spambeveiliging te bieden bij artikelen, logins en contactformulieren. Verder gebruiken we Google Ads en weergeven we YouTube video’s dus het kan zijn dat er cookies geladen worden om jouw gepersonaliseerde advertenties te weergeven.

12. Wijziging van het Privacybeleid

productarchives.net behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Cproductarchives.net.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@productarchives.net